Disclaimer  

Algemeen

Spindle Consultancy (Kamer van Koophandel ……………..) verleent u hierbij toegang tot www.spindleconsultancy.nl, hierna te noemen website. Spindle Consultancy besteedt uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Spindle Consultancy.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, aangeleverd door Spindle Consultancy of derden, zijn beschermd door het auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Spindle Consultancy. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Spindle Consultancy, behoudens en slecht voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van deze website. In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig kan zijn van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende- en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijk voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze websites. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze websites gelinkte websites vindt plaats op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op ieder moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Menu